VŠTE SHOP

Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky vydané dle § 1751 a násl.  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu eshop.vstecb.cz. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu eshop.vstecb.cz je Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, se sídlem Okružní 517/10, České Budějovice, 370 01; IČ: 75081431; DIČ: CZ75081431. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích je veřejnou vysokou školou zřízenou zákonem („prodávající nebo VŠTE“).

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé za dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Vymezení pojmů

Kupující, který je spotřebitel, je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Kupující, který není spotřebitel, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Zbožím se rozumí zboží nabízené prodávajícím v hmotné podobě.

E-knihou se rozumí digitální obsah (nehmotný předmět) chráněný autorským právem či digitální obsah (nehmotný předmět), u kterého uplynula doba výkonu majetkových autorských práv, jež je uveden prodávajícím na webové stránce za účelem zhotovení jeho rozmnoženiny třetí osobou (kupujícím) za úplatu, přičemž se zejména jedná o slovesná díla v elektronické podobě, jež mohou obsahovat grafické prvky.

Stažením (download) se rozumí zhotovení trvalé rozmnoženiny e-knihy v elektronické podobě uživatelem na jeho vyžádání (on demand) z webové stránky.

3. Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může objednávat zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. Uzavření kupní smlouvy

Řádně vyplněná a prostřednictvím internetového obchodu eshop.vstecb.cz odeslaná objednávka kupujícího je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím.

Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky ve smyslu § 1827 odst. 1 OZ prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy.

Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu. V případě kupujícího, který není spotřebitelem, a pokud zároveň celková cena objednávky přesáhne 50 000,- Kč bez DPH, bude uzavřena písemná kupní smlouva.

Potvrzení o přijetí objednávky bude obsahovat detaily pro provedení platby, zejména číslo účtu, na který má být platba odeslána, variabilní symbol a výši celé částky, kterou má kupující uhradit.

Kupní cena za objednávku je stanovena jako součet cen objednaného zboží plus případné poštovné a další poplatky, přičemž ceny jednotlivých položek jsou uvedeny na adrese eshop.vstecb.cz.

Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu vzájemně dohodnutou kupní cenu včetně DPH, přičemž DPH bude účtována podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Zdanitelné plnění při prodeji zboží prostřednictvím E-shopu VŠTE se považuje za uskutečněné dnem zaplacení, tj. připsáním celé kupní ceny na účet prodávajícího. Datum uskutečnění zdanitelného plnění při objednání zboží na dobírku je den předání zboží prvnímu přepravci.

Kupující je oprávněn objednávku zrušit, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, kdykoliv před zaplacením zboží. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prodávajícímu oznámit e-mailem.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

5. Platba a dodání zboží

Kupující si při objednávce v E-shopu VŠTE zvolí, zda bude cena za zboží uhrazena převodem na účet prodávajícího, online platbou platební kartou na účet prodávajícího nebo v hotovosti při převzetí zboží.

Podle zvoleného způsobu platby a dopravy se k ceně zboží připočítají případné náklady na platbu a dopravu, které nese kupující. Objednávka se považuje za uhrazenou zaplacením celé částky, včetně případného poštovného, balného a dobírkovného na účet prodávajícího.

V případě, kdy kupující zvolí osobní odběr a bezhotovostní platbu, bude do 7 dnů ode dne připsání celé kupní ceny za zboží na účet prodávajícího vyzván k vyzvednutí zboží na výdejním místě, které si zvolil v objednávce. Detailní informace o výdejních místech jsou uvedeny na adrese eshop.vstecb.cz. Na výdejním místě je zboží rezervováno po dobu 21 dnů od dne odeslání výzvy k vyzvednutí zboží. V případě, že si kupující zboží nevyzvedne, objednávka bude zrušena a případná provedená platba vrácena na účet kupujícího.

Zboží je možné platit v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru pouze ve výdejním místě v sídle E-shopu VŠTE na adrese Okružní 517/10, České Budějovice. Kupující, kteří si chtějí zboží vyzvednout v jiném výdejním místě, musí objednávku uhradit předem.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby do 14 dnů ode dne obdržení vyrozumění o přijetí jeho objednávky.

V případě platby převodem na účet prodávajícího je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Objednávka je zpracována až po připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Cena neuhrazená kupujícím v plné výši bude vrácena na bankovní účet, ze kterého byla odeslána. V případě, že platba byla zaslána z bankovního účtu vedeného v zahraničí, je kupující povinen na vyžádání prodávajícímu sdělit požadované údaje o bankovním účtu pro vrácení platby do zahraničí.

Online platba platební kartou probíhá přesměrováním na zabezpečené stránky systému GP Webpay, který využívá technologie 3D-Secure s certifikáty Verified by Visa a MasterCard SecureCode. Prodávající nemá přístup k žádným informacím o použité platební kartě.

V případě, že kupující požaduje dodání zboží na jeho adresu, bude zboží odesláno na adresu uvedenou v objednávce, a to do 7 dnů ode dne připsání celé kupní ceny za zboží včetně poštovného, balného a dobírkovného na účet prodávajícího.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6. Účetní a daňové doklady

Účetní a daňové doklady se vystavují v elektronické formě a budou k dispozici v přehledu objednávek kupujícího v jeho účtu v E-shopu VŠTE, a to ve formě umožňující jejich tisk. Doklad bude také přiložen ke každé odeslané či vyzvednuté objednávce.

Bude-li kupující uplatňovat DPH, musí při registraci nebo při zadání objednávky uvést IČ, a v případě, že je plátcem DPH, i DIČ.

7. Odstoupení od smlouvy

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy v těchto případech: kupující neuhradí plnou cenu objednávky ve stanoveném termínu; zboží není možné z technických důvodů dodat; prodávající přestane zboží nabízet. Prodávající kupujícího neprodleně informuje o odstoupení od smlouvy prostřednictvím elektronické pošty.

Je-li kupující spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží (u kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; u kupní smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží).

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího na korespondenční adresu E-shop VŠTE, Okružní 517/10, České Budějovice, 370 01, nebo na e-mail: e-shop@mail.vstecb.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností. Na této webové stránce může spotřebitel stáhnout a vyplnit formulář pro odstoupení od smlouvy. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, budou mu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které prodávající od spotřebitele přijal, včetně nákladů na dodání. Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím nevzniknou spotřebiteli další náklady. Platbu vrátí prodávající až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

Spotřebitel zašle zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zpět na adresu E-shop VŠTE, Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice, nebo je předá na stejném výdejním místě, kde zboží převzal, přičemž přímé náklady spojené s vrácením zboží nese spotřebitel. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle prodávajícímu  zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Spotřebitel nemůže v souladu s § 1837 OZ zejména odstoupit od smlouvy:

  1. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  2. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  3. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
  4. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Nelze také odstoupit od smlouvy na zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů (např. krémy apod.). Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající uplatnit náhradu škody.

V případě kupujícího, který není spotřebitelem, není možné od smlouvy odstoupit dle § 1829 a násl. OZ.

8. Odpovědnost za vady a jejich reklamace

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, má-li zboží vadu, kterou by při uzavření smlouvy a prohlídce věci poznal jen odborník nebo jinou skrytou vadu. Takovou vadu má kupující právo reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistil nebo mohl zjistit: buď do šesti měsíců od převzetí věci, nebo po uplynutí šesti měsíců, ale v reklamační lhůtě 24 měsíců. Musí však prokázat, že věc byla vadná již při převzetí.

Jestliže dodatečně vyjde najevo vada nebo vady uvedené v předchozím bodě, na které prodávající kupujícího neupozornil, má kupující právo na přiměřenou slevu z dohodnuté ceny odpovídající povaze a rozsahu vady; jde-li o vadu, která činí zboží neupotřebitelné, má též právo odstoupit od smlouvy.

Právo odstoupit od smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že zboží má určité vlastnosti, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody.

Kupující je povinen zaslat nebo doručí osobně vadné zboží spolu s dodacím listem na vlastní náklady na adresu prodávající (E-shop VŠTE, Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice) nebo na výdejní místo, kde si zboží vyzvedl. Spolu s dodáním zboží je kupující povinen popsat vadu zboží a uvést, zda od kupní smlouvy odstupuje nebo požaduje výměnu zboží.

Při výměně zboží zašle prodávající kupujícímu zboží na adresu uvedenou v objednávce.

V případě odstoupení od smlouvy použije prodávající k vrácení kupní ceny stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak.

9. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům, vyjma případů nutných k realizaci kupní smlouvy na základě těchto obchodních podmínek, a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující odesláním objednávky uděluje prodávajícímu, jímž je Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, se sídlem Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice; IČ: 75081431; DIČ: CZ75081431, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu jméno, adresa, telefon a emailové spojení, a to na dobu neurčitou. Tyto údaje slouží především pro splnění kupní smlouvy a usnadnění objednávek kupujícího v budoucnu. Prodávající, jakožto zpracovatel osobních údajů, je zároveň jejich správcem a získané osobní údaje budou zpracovány bezpečnou formou zamezující jejich zneužití. Kupující může kdykoliv požádat o jejich změnu či vymazání e-mailem.

Kupující vstupem na webové stránky eshop.vstecb.cz souhlasí s ukládáním tzv. cookies v jeho počítači.

10. Závěrečné ujednání

Smlouva uzavřená prostřednictvím E-shopu VŠTE a veškeré vztahy z ní vyplývající, včetně otázek jejího vzniku a platnosti se řídí právním řádem České republiky. V případě soudního sporu je jako místně příslušný sjednán věcně a místně příslušný soud dle sídla prodávajícího. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní.

Případné spory mezi prodávajícím a zákazníkem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě může zákazník-spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce.

Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na webovém rozhraní internetového obchodu: https://shop.vstecb.cz/obchodni-podminky/.

Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Tyto obchodní podmínky společnosti vstupují v platnost a účinnost dne 1. 6. 2021.

Nákupní košík